Xem video TẠI ĐÂY

Nhấp vào Giá -> Cập nhật giá

Khi màn hình 'Cập nhật giá' đã được tải, hãy nhấp vào nút bút chì bên cạnh bảng giá bạn muốn sửa đổi.

Chọn thay đổi bạn muốn thực hiện. Bạn có thể thực hiện các thay đổi về Giá, trạng thái Mở / Đóng, MLOS, CTA, CTD. Một cửa sổ mới hoặc 'phương thức' sẽ mở ra khi bạn chọn từ danh sách Cập nhật hàng loạt .

  1. Trước tiên, chọn các loại phòng bạn muốn sửa đổi.

  2. Sau đó chọn phạm vi ngày bao gồm bạn muốn sửa đổi.

  3. Sau đó nhập các giá trị hạn chế bạn muốn. Để lại một giá trị là 0 sẽ không có thay đổi. Nhập giá trị 1 sẽ loại bỏ hạn chế hiện tại.

  4. Sau đó bấm vào 'Lưu'. Tùy thuộc vào số lượng thay đổi, có thể có một chút chậm trễ trong khi bạn thay đổi được áp dụng và bạn nhận được thông báo thành công.

Did this answer your question?