Giảm Giá

Cung cấp mức giá chiết khấu và ưu đãi đặc biệt

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Bạn có thể cung cấp mức giá chiết khấu thông qua công cụ đặt phòng (Booking engine) hoặc Channel Manager.

Việc giảm giá có thể có sẵn bất kỳ ngày nào, hoặc chỉ vào những ngày cụ thể.

Giảm giá có thể được cung cấp dựa trên:

  1. thời gian lưu trú

  2. thời gian chính của đặt phòng (ví dụ: người đặt sớm hoặc người đặt phòng vào phút cuối)

Giảm giá có thể là chiết khấu% hoặc chiết khấu giá trị, và có thể là

  1. mỗi lần lưu trú

  2. mỗi người mỗi đêm

  3. mỗi phòng mỗi đêm

  4. mỗi người mỗi lần lưu trú

Giảm giá được áp dụng cho các gói chính sách giá, ví dụ: bạn có thể có các gói giá sau

  1. Chỉ phòng

  2. Phòng và bữa sáng

Sau đó, bạn có thể tạo giảm giá, ví dụ 3 đêm nhận € 5 mỗi đêm. Bạn chỉ cần tạo giảm giá một lần và áp dụng nó cho từng gói cước. Giảm giá sẽ tự động được áp dụng (và quảng cáo) trên công cụ đặt phòng.

Giảm giá không có sẵn nếu gói chính sách giá không có sẵn, tức là nếu bạn chỉ đóng phòng tối nay, bạn không cần phải giảm giá, vì nó sẽ chỉ được áp dụng nếu gói chính sách giá cũng có sẵn. Bạn có thể đóng giảm giá vào bất kỳ ngày nào mà bạn không muốn giảm giá. Điều này có thể được thực hiện trên màn hình giá bằng Ctrl + Nhấp vào giảm giá, vào ngày đã cho mà bạn muốn đóng.

Khi đóng nó sẽ được đánh dấu màu đỏ trên màn hình giá.

Giảm giá bản đồ trên trình quản lý kênh

Nếu bạn có chiết khấu làm giảm tỷ lệ dựa trên% cho một thời gian lưu trú cụ thể, thì nó sẽ được ánh xạ tới tỷ lệ có nguồn gốc từ OTA, vì tỷ lệ hàng đêm được gửi bởi người quản lý kênh sẽ không chính xác cho thời gian lưu trú khác nhau mà khách có thể tìm kiếm. Giảm giá cũng nên được cấu hình trên OTA và họ sẽ tính toán tỷ lệ chính xác.

Ánh xạ rất quan trọng để bạn có thể đóng chiết khấu trên OTA và cũng như khi lấy được đặt trước, người quản lý kênh sẽ xác định chính xác mức giảm giá trong đặt chỗ được tạo trong Nhật ký.

Did this answer your question?