Xin lưu ý: Bạn phải đăng nhập như một tài khoản người quản lý để thực hiện các bước này. Tài khoản người quản lý là tài khoản chính trên tài sản kho tiền của bạn.

Đăng nhập vào Vault tại https://portal.secure-online-booking.com với tư cách là người quản lý.

Khi bạn đã đăng nhập, nhấp vào Thuộc tính của tôi ở đầu màn hình.
Sau đó chọn thuộc tính bạn muốn xóa người dùng khỏi.

Trên hàng cho người dùng, sẽ có nút 'Thu hồi quyền truy cập'. Nhấp vào nút này và người dùng sẽ không còn có quyền truy cập vào chi tiết thẻ tín dụng tài sản của bạn.

Để thêm tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn này http://help.myguestdiary.com/en/articles35382881-add-a-new-user-to-your-vault

Did this answer your question?