Xin lưu ý: Bạn phải đăng nhập như một tài khoản người quản lý để thực hiện các bước này. Tài khoản người quản lý là tài khoản chính trên tài sản kho tiền của bạn.


Đăng nhập vào Vault tại https://portal.secure-online-booking.com với tư cách là người quản lý.

Khi bạn đã đăng nhập, nhấp vào Thuộc tính của tôi ở đầu màn hình.
Sau đó chọn thuộc tính bạn muốn thêm người dùng mới.

Sau đó, dưới tiêu đề 'Cấp quyền truy cập cho người dùng khác', nhập chi tiết người dùng mới.
Nhấp vào Cấp quyền truy cập cho người dùng này và xác nhận bằng mã pin từ phương thức bạn đã chọn.

Người dùng này sẽ, sau khi họ xác nhận địa chỉ email của họ và thay đổi mật khẩu bạn đã đặt, có thể truy cập bất kỳ chi tiết thẻ nào cho tài sản của bạn; miễn là họ có mã thông báo.

Để xóa người dùng, vui lòng làm theo trợ giúp này: http://help.myguestdiary.com/en/articles35382914-removing-a-user-from-your-vault-account

Did this answer your question?