Đặt chỗ Tìm kiếm với xuất sang excel

Xem video TẠI ĐÂY

Điều này nằm trong Đặt phòng-> Báo cáo đặt phòng.
Bạn có thể thực hiện tìm kiếm cho các đặt phòng bằng cách sử dụng các tiêu chí khác nhau. Nếu bạn có nhiều thuộc tính bạn có thể tìm kiếm trên tất cả các thuộc tính, kết quả có thể được xuất ra excel.

Did this answer your question?