Báo Cáo

Báo cáo tài chính và Báo cáo công suất phòng

Bui Phuoc Vu avatar
14 articles in this collection
Written by Bui Phuoc Vu

Phát Thảo Báo Cáo Kết thúc ngày

Phải làm gì để đảm bảo số liệu Đóng ngày kết thúc chính xác
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo kết thúc ngày

Báo cáo này cho thấy tóm tắt về sổ cái, doanh số phòng được đăng, phòng đã bán thanh toán nhận được
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Gói Chính Sách Giá Bổ Sung (Rateplan)

Một số khách sạn có thể muốn giá hàng đêm trong các báo cáo chỉ hiển thị phần lưu trú là 1 phần của gói chính sách giá (Rateplan).
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo Cáo Kết Ngày Bị Khóa

Các hạn chế được đặt trên Nhật ký nếu bạn chạy báo cáo Đóng kết ngày
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo Cáo Bữa Sáng

Làm thế nào để có được một báo cáo chính xác về bữa sáng cần thiết vào một buổi sáng nhất định
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Giới thiệu về số dư cuối ca

Giới thiệu số dư cuối ca và cách sử dụng nó
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Hóa đơn của khách / Hóa đơn, Xác nhận & Hóa đơn tạm, Biên lai

Chi tiết về các loại biên lai xác nhận và báo cáo tài chính khác nhau có trong nhật ký
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo có thể in

In báo cáo cho thấy hiệu suất lấp đầy phòng và tài chính
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo đặt phòng

Sử dụng mẫu này để tìm kiếm đặt phòng
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Thuật ngữ báo cáo

Một số báo cáo tính toán số liệu, bài viết này giải thích cách tính các số liệu
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo tóm tắt phòng hàng ngày

hướng dẫn để hiểu các số liệu trong Báo cáo tóm tắt phòng hàng ngày
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo Cáo Kết Thúc Ngày - Tài liệu hổ trợ

Một mô tả ngắn gọn và các liên kết tài liệu liên quan giúp hiểu rõ báo cáo kết thúc ngày.
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo đặt phòng (Giải thích)

Cách báo cáo đặt phòng hoạt động
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo Cáo Công Suất Phòng Hàng Tháng

Hướng dẫn nhanh về các số liệu hiển thị trên báo cáo này
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago