Bạn có thể thêm đặt chỗ bằng cách nhấp vào 'Thêm đặt chỗ' trong menu chính.

Các thông tin sau đây cần được cung cấp như một phần của đặt phòng:

  1. Thông tin khách (Yêu Cầu)

  2. Chi tiết về đặt phòng, (Bắt buộc, ngày đến và ngày khởi hành, chỉ định số phòng và giá)

  3. Nâng cấp/phụ thu (Tùy chọn)

  4. Thanh toán (Tùy chọn)

  5. Tham chiếu đặt phòng (Tùy chọn)

Thông tin khách

Tùy chọn 1: Tạo một đặt phòng cho một khách mới chưa ở lại với bạn.

a. Nhập chi tiết của khách bao gồm tên và chi tiết liên lạc.

b. Nếu bạn muốn lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng, chọn 'thêm thẻ' và nhập chi tiết thanh toán được cung cấp. Chúng sẽ được lưu trữ an toàn và có thể được truy cập vào một ngày sau đó.

Tùy chọn 2: Tạo một đặt phòng cho một khách đã ở lại với bạn trước đó

a. Nhấp vào 'Chọn Khách trước đó.

b. Nhập tên hoặc email của khách để tìm kiếm khách trước đó với cùng chi tiết.

c. Bạn có thể chọn khách từ kết quả tìm kiếm. (nếu bạn không thể tìm thấy khách, bạn có thể nhấp vào 'Quay lại đặt chỗ' và tiếp tục như thể khách chưa lưu với bạn trước đó)

Thông tin đặt phòng

Bạn được yêu cầu chỉ định ngày đến và ngày khởi hành, chọn một 'phòng' từ danh sách có sẵn cho các ngày đã chọn, sau đó chọn tỷ lệ lấp đầy áp dụng cho phòng đó.

Có thể chọn công suất phòng mà khách đã yêu cầu nhưng khác với cấu hình vật lý của 'phòng' đã chọn, đây có thể là trường hợp khi bạn bị hạn chế bán phòng, ví dụ: khách đã yêu cầu một phòng đơn, nhưng bạn chỉ có sẵn một đôi.

Các phòng không trùng số khách như vậy được tô sáng trên màn hình nhật ký để bạn có thể sắp xếp lại các đặt phòng nếu phòng được yêu cầu có sẵn.

Hệ thống sẽ hiển thị cho bạn mức giá hiện tại cho mỗi gói giá, bạn có thể chọn cung cấp một mức giá khác nhau bằng cách nhập nó vào ô giá.

Nâng cấp/phụ thu

Có thể thêm nâng cấp / phụ thu cho mỗi phòng. Chọn từ các phụ thu có sẵn và số lượng cần thiết. Giá sẽ được tính nhưng bạn có thể thay đổi giá thành giá trị ưa thích của bạn.

Bạn có thể thêm nhiều phòng để đặt phòng, nhấp vào nút để thêm một mục khác và lặp lại các bước ở trên.

Thanh Toán

Nếu khách đã thực hiện thanh toán tiền cọc (hoặc thậm chí thanh toán trước đầy đủ), điều này có thể được thêm vào đặt phòng, với một tham chiếu để nhận dạng trong tương lai. Loại thanh toán cũng có thể được phân loại, chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt.

Thank chiếu đăt phòng

Nếu đặt phòng được thực hiện bởi một trang web của bên thứ ba, bạn có thể chọn kênh và cũng chỉ định tham chiếu đặt phòng. Việc đặt phòng có thể được tìm kiếm bởi tham chiếu nguồn đặt phòng và mã đặt phòng .. ví dụ: nếu khách thực hiện một yêu cầu cập nhật phòng, họ có thể sẽ sử dụng nguồn đặt phòng và mã đặt phòng được cung cấp cho họ bởi trang web đặt phòng.


Nhấp vào 'Lưu Đặt chỗ' hoặc tùy chọn chọn mũi tên thả xuống để lưu và gửi email xác nhận cho khách.

Việc đặt phòng bây giờ sẽ hiển thị trên màn hình nhật ký, số lượng phòng sẽ được tự động cập nhật trên công cụ đặt phòng của bạn và tất cả các trang web OTA được kết nối.

Did this answer your question?