Skip to main content
Managing Reservations

Details on the features available creating and modifying reservations in guestdiary.com

Reports

Financial and Occupancy reports

Managing Rates and Availability

Updating your rates and availability being sold on your booking engine and on OTA websites

Step By Step

Step by step guides to performing common actions

Latest Feature Releases

A brief overview of new features being added to myguestdiary.com as they are released

Channel Manager and Connecting to OTAs
Aide en Français

Guide d'utilisation du GuestDiary en Français

Releases

Brief Summaries of each release

Báo Cáo

Báo cáo tài chính và Báo cáo công suất phòng

Quản Lý Đặt Phòng

Chi tiết về các tính năng có sẵn như tạo và sửa đổi đặt phòng trên guestdiary.com

Quản Lý Giá Và Tình Trạng Phòng Có Sẵn

Cập nhật giá và phòng trống đang được bán trên công cụ đặt phòng (booking engine) của bạn và trên các trang web OTA

Từng bước một

Hướng dẫn từng bước để thực hiện các hành động phổ biến

Tính năng mới nhất cập nhật

Tổng quan ngắn gọn về các tính năng mới được thêm vào myguestdiary.com khi chúng được phát hành

Contactless Stay

Articles about contactless check-in, checkout and payment