Skip to main content
Kết nối EPOS

Chúng tôi kết nối với ai và bạn có thể nhận được thông tin ở đâu

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Chúng tôi kết nối với tills chạy phần mềm sau đây:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để kích hoạt kết nối. Điều này yêu cầu cài đặt dịch vụ Windows trên các máy tính và sẽ cần sự hợp tác từ nhà phân phối cho đến khi cung cấp quyền truy cập.

Did this answer your question?