Skip to main content
Sự kiện

Hướng dẫn nhanh để giúp bạn bắt đầu với Sự kiện

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Lưu ý: Đây là một tính năng dựa trên đăng ký. Bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn kích hoạt nó.

Mô-đun sự kiện giới thiệu một số công cụ để trợ giúp cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn. Bạn có thể lựa chọn 4 loại sự kiện. Đó là:

  • Cảnh báo giá

  • Nhiệm vụ

  • Tin tức Bài viết / Bài viết Blog

  • Trang web sự kiện

Tôi tạo một sự kiện mới ở đâu?

Sự kiện có thể được tạo ra từ trang sự kiện. Ngoài ra, một số loại sự kiện có thể được tạo nhanh chóng thông qua các phương pháp được mô tả thêm dưới đây. Chuyển đến mục menu Sự kiện và nhấn Tạo Sự kiện . Chọn loại sự kiện bạn yêu cầu. Sự kiện này có thể là một hoặc nhiều loại. Ví dụ: một sự kiện có thể đóng vai trò là một cảnh báo về giá cả và một nhiệm vụ. Nhập tiêu đề và chỉ định nội dung mà bạn muốn hiển thị với sự kiện này bằng WYSIWYG . Cuối cùng, chỉ định ngày mà sự kiện sẽ xảy ra và các ngày trong tuần mà sự kiện sẽ xảy ra.

Làm thế nào để tôi sử dụng các nhiệm vụ?

Hãy bắt đầu với các nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể là danh sách việc cần làm hàng ngày của bạn, hoặc đơn giản là lời nhắc cho bạn và nhân viên của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm một tác vụ để nhắc bạn thiết lập phòng cho một cuộc họp hội nghị.

Thêm một nhiệm vụ là dễ dàng. Trên bảng điều khiển của bạn, bạn sẽ thấy một bảng có nhãn Nhiệm vụ . Nhấn nút dấu cộng ở bên phải của nhãn và bạn sẽ gặp một dấu nhắc cho các chi tiết về nhiệm vụ của bạn. Nhập tin nhắn và thời gian tác vụ sẽ diễn ra và nhấn Thêm để lưu nhiệm vụ của bạn. Nếu bạn muốn thiết lập tác vụ giới hạn phạm vi lặp lại hoặc phạm vi ngày, bạn có thể chuyển đến chế độ xem nâng cao (giải thích thêm bên dưới).

Sau khi bạn đã thêm tác vụ của mình, bạn có thể tắt tác vụ bằng cách nhấp vào nó hoặc xóa tác vụ bằng cách di chuột qua nó và nhấn nút trừ màu đỏ .

Làm cách nào để sử dụng cảnh báo giá?

Tiếp theo là cảnh báo giá. Một cảnh báo giá đóng vai trò như một lời nhắc nhở để điều chỉnh giá vào một ngày liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Một yếu tố như vậy có thể là một lễ hội âm nhạc diễn ra trong thị trấn vào cuối tuần, có thể mang lại một lượng khách. Để thêm cảnh báo về giá, hãy chuyển đến màn hình nhật ký hoặc màn hình giá của bạn. Di chuột qua các ngày trên đầu màn hình và nhấp vào biểu tượng lịch được hiển thị. Bạn sẽ được nhắc nhập một thông báo cho cảnh báo giá của bạn, nhấn Thêm để lưu. Nếu bạn muốn thiết lập cảnh báo giá định kỳ, hãy chuyển đến chế độ xem nâng cao (giải thích thêm bên dưới).

Tôi có thể thấy thông báo giá cho một ngày ở đâu?

Sau khi bạn đã thêm cảnh báo giá cho một ngày, một thanh sọc sẽ xuất hiện ở đầu ngày. Điều này cho thấy rằng có ít nhất một cảnh báo về giá được thiết lập cho ngày đó.

Để xem thông báo giá vào một ngày, hãy di chuột qua ngày và một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị thêm chi tiết về các cảnh báo. Bạn cũng có thể xóa thông báo giá khỏi cửa sổ bật lên này bằng cách di chuột qua cảnh báo giá và nhấn nút trừ màu đỏ .

Did this answer your question?