Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Tình trạng thẻ không hợp lệ
Tình trạng thẻ không hợp lệ

Hướng dẫn đánh dấu một đặt chỗ có thẻ tín dụng không hợp lệ

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Với GuestDiary.com, có thể đánh dấu thẻ tín dụng từ đặt phòng không phải OTA * có có Thẻ tín dụng không hợp lệ. Điều này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào và theo một vài cách khác nhau.

  1. Từ màn hình Diary (Nhật ký đăt phòng).

  2. Từ màn hình báo cáo đặt phòng.

Từ màn hình Diary (Nhật ký đăt phòng).

Để đánh dấu đặt chỗ là có thẻ tín dụng không hợp lệ, chỉ cần nhấp chuột phải vào Ô đặt phòng mong muốn và chọn tùy chọn menu "Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ". Ô đặt phòng sẽ thay đổi màu sắc và một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho phép bạn tự động thông báo cho khách qua email

Từ màn hình báo cáo đặt phòng.

Điều hướng đến màn hình Báo cáo đặt phòng (Đặt chỗ> Báo cáo đặt phòng). Từ đây, sử dụng biểu mẫu để tìm kiếm đặt phòng bằng thẻ tín dụng bạn muốn vô hiệu. Nhấp vào nút thả xuống màu vàng bên dưới tiêu đề Hành động và chọn Đánh dấu tín dụng không hợp lệ. Bạn cũng sẽ được cung cấp một tùy chọn để thông báo cho khách qua email, giống như trên.

Làm thế nào tôi có thể hoàn tác trạng thái thẻ không hợp lệ?

Chỉ cần lặp lại các bước trên, nếu đặt phòng có thẻ không hợp lệ được liên kết với nó, thì tùy chọn menu sẽ ghi "Đánh dấu thẻ tín dụng hợp lệ". Bạn cũng có thể đánh dấu thẻ tín dụng là hợp lệ từ trang Cần chú ý.

Cần chú ý

Bất kỳ đặt phòng nào có thẻ được đánh dấu là không hợp lệ sẽ xuất hiện trên trang Cần chú ý (Đặt Phòng> Cần chú ý). Từ màn hình này, bạn có thể dễ dàng xử lý các đặt phòng bằng cách sử dụng bất kỳ nút nào sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi đặt phòng.

Bạn có thể chọn:

  1. Gửi lại email thông báo

  2. Chỉnh sửa đặt phòng (để thêm thẻ tín dụng mới cho khách)

  3. Đánh dấu thẻ là hợp lệ (hoàn tác trạng thái không hợp lệ)

  4. Hủy đặt phòng

Cách duy nhất để xóa đặt phòng khỏi màn hình này là bằng cách hoàn tác trạng thái thẻ không hợp lệ hoặc bằng cách hủy đặt chỗ.

Đặt phòng với nhiều phòng

Xin lưu ý rằng nếu bạn đánh dấu một đặt phòng, có nhiều phòng được phân bổ cho nó, là không hợp lệ, mỗi mục đó cũng sẽ được đánh dấu là có thẻ tín dụng không hợp lệ.


*Booking.com là ngoại lệ, tìm hiểu Thông báo từ Booking.com để biết thêm thông tin


Did this answer your question?