Quản Lý Đặt Phòng

Chi tiết về các tính năng có sẵn như tạo và sửa đổi đặt phòng trên guestdiary.com

Bui Phuoc Vu avatar
13 articles in this collection
Written by Bui Phuoc Vu

Khách Không Đến (No Show)

Thông tin liên quan đến việc đánh dấu một đặt phòng là "không đến"
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Các Đặt Phòng Cần Chú Ý

Nếu đặt chỗ chưa được phân bổ hoặc đã được cập nhật sau khi bạn thông báo cho Booking.com về thẻ tín dụng không hợp lệ
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Làm Sao Duy Chuyển Một Đặt Phòng

Làm thế nào để di chuyển một đặt phòng từ phòng này sang phòng khác?
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Phím tắt dễ dàng để quản lý và tạo đặt chỗ

Giới thiệu về các tùy chọn menu 'bối cảnh' nhấp chuột phải và các phím tắt khác
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Nhật Ký Đặt Phòng (Diary)

Quản lý đặt chỗ của bạn thông qua Nhật ký
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Tình trạng thẻ không hợp lệ

Hướng dẫn đánh dấu một đặt chỗ có thẻ tín dụng không hợp lệ
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Thông báo cho Booking.com

Thông báo cho Booking.com về đặt phòng 'không đến' hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Tạo Một Đặt Phòng

Làm thế nào để thêm một đặt phòng khách vào nhật ký của bạn
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Phục Hồi Booking Đã Hũy

Ôi không ... Tôi vừa hủy nhằm đặt phòng!
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Màu nhóm (viền màu ô đặt phòng để phân biệt đặt phòng theo nhóm)

Cách cài đặt màu xung quanh ô đặt phòng để phân biệt các đặt phòng nhóm theo màu tùy chọn
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Booking Chưa Phân Bổ

Các bước cần thực hiện khi đặt phòng không thể tự động được phân bổ cho một phòng
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Làm Thủ Tục Nhận Phòng

Chi tiết về quy trình nhận phòng tại GuestDiary.com
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Làm Thủ Tục Trả Phòng

Chi tiết về quy trình trả phòng trên Guestdiary.com
Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago