Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Màu nhóm (viền màu ô đặt phòng để phân biệt đặt phòng theo nhóm)
Màu nhóm (viền màu ô đặt phòng để phân biệt đặt phòng theo nhóm)

Cách cài đặt màu xung quanh ô đặt phòng để phân biệt các đặt phòng nhóm theo màu tùy chọn

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Xin lưu ý: Tính năng này là một tùy chọn bổ sung và phải được kích hoạt.

Đôi khi bạn muốn có một cách dễ dàng để xem đặt phòng nào thuộc nhóm đặt phòng nào. Với tính năng Nhóm màu, bạn có thể chọn một màu để thể hiện tất cả các mục đặt phòng (phòng) là một phần của cùng một đặt phòng. Màu này sẽ xuất hiện dưới dạng đường viền cho mỗi mục đặt chỗ.

Với tính năng được bật, bạn có thể dễ dàng chọn màu khi chỉnh sửa đặt chỗ. Ở dưới cùng của mẫu đặt phòng chỉnh sửa, bạn sẽ thấy một bộ chọn màu. Đơn giản chỉ cần chọn màu bạn muốn và sau đó lưu đặt phòng.

Nếu bạn muốn đặt lại màu, bạn có thể nhấp vào nút 'Đặt lại màu'. Sau đó lưu lại đặt phòng.

Mẹo: Một số khách sạn sử dụng tính năng này để theo dõi những khách nào đã trả tiền. Bạn có thể sử dụng màu sắc để theo dõi bất cứ điều gì bạn muốn!

Did this answer your question?