Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Khách Không Đến (No Show)
Khách Không Đến (No Show)

Thông tin liên quan đến việc đánh dấu một đặt phòng là "không đến"

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Với GuestDiary.com, có thể đánh dấu đặt chỗ là "không đến" vào hoặc sau ngày đặt phòng. Làm điều này rất đơn giản, trên màn hình Nhật ký, nhấp chuột phải vào phần đặt chỗ bạn muốn đánh dấu là không đến (No show). Một menu sẽ mở ra, như hiển thị bên dưới, với tùy chọn "Đánh dấu không đến".

Màu ô đặt phòng

Nhấp vào tùy chọn này sẽ cập nhật trạng thái của đặt chỗ thành "Không đến" và sẽ thay đổi màu của ô đặt phòng trên màn hình Nhật ký. Màu sắc có thể được tùy chỉnh trên trang Màu sắc. (Cài đặt> Màu sắc)

Đánh dấu không đến và hũy

Đánh dấu đặt chỗ là không đến sẽ không tự động hủy đặt chỗ, do đó, ô đặt phòng sẽ vẫn còn trên màn hình Nhật ký. Nếu bạn muốn giải phóng phòng cũng như đánh dấu việc đặt phòng là không có chương trình, tùy chọn menu "Đánh dấu không đến & hủy" sẽ đạt được điều này.

Làm sau để phục hồi?

Nếu đặt chỗ đã được đánh dấu là không đến, tùy chọn "Hoàn tác không đến" sẽ xuất hiện. Nhấp vào đây sẽ đặt trạng thái của đặt phòng thành "Xác nhận".

Booking.com No Show

Nếu đặt chỗ được đánh dấu là không đến là một phần của đặt phòng từ Booking.com có một hoặc nhiều đặt phòng, mỗi mục sẽ được đánh dấu là không đến. Tuy nhiên, Booking.com sẽ không được thông báo trừ khi người dùng thực hiện theo các bước trong Thông báo từ Booking.com.

Cần Chú Ý

Đánh dấu đặt chỗ là Không hiển thị sẽ thêm nó vào trang Cần Chú Ý trong 48 giờ hoặc cho đến khi trạng thái Không Đến được bỏ đi, bất cứ thứ gì đến trước. Như có thể thấy từ đoạn trích dưới đây, một số hành động có thể được thực hiện là không đến từ trang này.

Xem / Chỉnh sửa - Nút này sẽ đọc "Chỉnh sửa" nếu đặt chỗ chưa bị hủy và nút "Xem" nếu nó đã bị hủy. Nhấp vào Chỉnh sửa sẽ đưa người dùng đến trang Chỉnh sửa Đặt chỗ, ở đó, người dùng có thể thực hiện các thay đổi đối với đặt chỗ. Nhấp vào Chế độ xem sẽ hiển thị cho người dùng xác nhận đặt phòng.

Hóa đơn - Nút này sẽ mở một cửa sổ bật lên mới nơi người dùng có thể chỉ định hóa đơn cho đặt chỗ. Điều này sẽ hoạt động bất kể việc đặt phòng có bị hủy hay không.

Hoàn tác - Nhấp vào hoàn tác sẽ cho phép người dùng hoàn tác trạng thái không đến và cũng sẽ mở một cửa sổ bật lên để cho phép người dùng khôi phục lại đặt chỗ nếu bị hủy. *

Trang Khách Không Đến (No Show)

Để xem các đặt chỗ được đánh dấu là không đến hơn 48 giờ trước, người dùng có thể truy cập Trang Không đến (No show) (Đặt chỗ> Không đến). Trang này sẽ liệt kê tất cả các đặt phòng đã được đánh dấu là không đến (trừ khi hoàn tác). Trang này liệt kê các khách không đến tương tự như trang Cần chú ý nhưng chỉ cho phép người dùng Xem / Chỉnh sửa phụ thuộc vào Trạng thái hủy.

*Nếu đặt phòng có nguồn gốc từ Booking.com và nó được Thông báo là no show, hoàn tác không đến sẽ không thông báo lại cho Booking.com.

Did this answer your question?