Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Các Đặt Phòng Cần Chú Ý
Các Đặt Phòng Cần Chú Ý

Nếu đặt chỗ chưa được phân bổ hoặc đã được cập nhật sau khi bạn thông báo cho Booking.com về thẻ tín dụng không hợp lệ

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Trang này sẽ hiển thị bất kỳ Đặt phòng chưa phân bổ, đặt phòng tạm thời hoặc bất kỳ đặt phòng cần sự chú ý của bạn.

Booking.com có thẻ tín dụng không hợp lệ

Nếu bạn có Thông báo từ Booking.com của thẻ tính dụng không hợp lệ:

Nếu hơn 24 giờ trôi qua mà không có chi tiết thẻ tín dụng mới, thì bạn có thể thông báo cho Booking.com rằng bạn muốn hủy đặt phòng.

Tự động giải phóng

Nếu khách sạn của bạn đã bật Tính năng tự động giải phóng, trang Lưu ý yêu cầu đặt chỗ sẽ hiển thị mọi đặt chỗ tạm thời có ngày giải phóng trong vòng 12 giờ tới.

Bảng này hiển thị các thông tin cần thiết nhất liên quan đến Khách và Đặt phòng và cũng cung cấp 3 nút để người dùng sử dụng để thực hiện hành động.

Email - nhấp vào nút này sẽ gửi E-mail lời nhắc đến cho khách

Chỉnh sửa - sẽ đưa người dùng đến trang Chỉnh sửa Đặt chỗ nơi người dùng có thể đặt lại Ngày giải phóng hoặc Xác nhận đặt phòng.

Hũy - sẽ hủy toàn bộ đặt chỗ.

Không đến

Đánh dấu đặt chỗ là Không đến sẽ thêm nó vào trang Cần chú ý trong 48 giờ hoặc cho đến khi trạng thái Không hiển thị bị xóa, tùy theo điều kiện nào đến trước. Như có thể thấy từ đoạn trích dưới đây, một số hành động có thể được thực hiện trong một đặt phòng không đến từ trang này.

Xem / Chỉnh sửa - Nút này sẽ đọc "Chỉnh sửa" nếu đặt chỗ chưa bị hủy và "Xem" nếu nó đã bị hủy. Nhấp vào Chỉnh sửa sẽ đưa người dùng đến trang Chỉnh sửa Đặt chỗ, ở đó, người dùng có thể thực hiện các thay đổi đối với đặt chỗ. Nhấp vào Chế độ xem sẽ hiển thị cho người dùng xác nhận đặt phòng.

Hóa đơn - Nút này sẽ mở một cửa sổ bật lên mới nơi người dùng có thể chỉ định hóa đơn cho đặt chỗ. Điều này sẽ hoạt động bất kể việc đặt phòng có bị hủy hay không.

Undo - Nhấp vào hoàn tác sẽ cho phép người dùng hoàn tác trạng thái không hiển thị và cũng sẽ mở một cửa sổ bật lên để cho phép người dùng khôi phục lại đặt chỗ nếu bị hủy. *

Đặt phòng hũy bởi khách

Nếu khách hủy đặt phòng với chính sách không hoàn lại hoặc ngày hủy miễn phí đã qua, đặt phòng sẽ xuất hiện trên trang này trong phần 'Đặt phòng bị hủy bởi khách. Chỉ có đặt phòng bị hủy bởi khách thông qua hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị ở đây.

Khi bạn đã thông báo về những lần hủy này, bạn có thể xóa chúng khỏi trang cần chú ý bằng cách nhấn nút 'Xác nhận' sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mục được đánh dấu cho đặt phòng. Bạn cũng có thể tạo một hóa đơn độc lập từ đây hoặc xem trang xác nhận đặt phòng đầy đủ.

Did this answer your question?