Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Làm Sao Duy Chuyển Một Đặt Phòng
Làm Sao Duy Chuyển Một Đặt Phòng

Làm thế nào để di chuyển một đặt phòng từ phòng này sang phòng khác?

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Có 3 cách để duy chuyển đặt phòng

  1. Di chuột qua trên 'Ô' đặt chổ trên Màn hình Nhật ký. Nhấp đội để hiển thị các chi tiết của đặt phòng. Chọn số phòng khác trong trường 'Thông tin chỗ ở'.

2. Rê chuột qua một đặt phòng, giữ phím CTRL và kéo đặt phòng vào phòng mới.

Lưu ý! Hệ thống sẽ không cho phép bạn kéo đặt chỗ với 3 người vào phòng đôi.

3. Nhấp vào nút màu cam ở góc trên cùng bên phải của màn hình Nhật ký để 'mở khóa màn hình'. Điều này bây giờ sẽ cho phép bạn nhấp và kéo bất kỳ đặt phòng nào vào phòng khác (Nhưng một lần nữa .... Hệ thống sẽ không cho phép bạn kéo đặt phòng với 3 người vào phòng Đôi. Khi bạn đã hoàn tất việc đặt phòng Nhấp vào một lần nữa trên ' Khóa Màn hình'.

Did this answer your question?