Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Tạo Một Đặt Phòng
Tạo Một Đặt Phòng

Làm thế nào để thêm một đặt phòng khách vào nhật ký của bạn

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Các đặt phòng từ OTAs như Booking.com và từ trang web của riêng bạn sẽ tự động xuất hiện trong nhật ký của bạn, tuy nhiên nếu bạn nhận được đặt chỗ qua điện thoại, hay email từ lữ hành những điều sau đây sẽ giúp bạn thêm đặt chỗ.

Nhấp vào "Thêm đặt chỗ" trong menu. Bây giờ bạn có thể thực hiện như sau

Nhấn chuột phải ngay bất kỳ ô nào ứng với số phòng và ngày cần đặt trên màn hình nhật ký đặt phòng (Diary)

  • Nhập chi tiết khách hoặc tìm kiếm một khách đã ở lại với bạn trước đó

  • Chọn ngày, phòng và giá khách đã yêu cầu

  • Thêm chi tiết của bất kỳ khoản thanh toán nào, ví dụ: tiền cọc hoặc thanh toán trước

  • Thêm bất kỳ ghi chú hoặc yêu cầu khách có

Bạn có thể lưu đặt phòng và tùy chọn gửi xác nhận dưới dạng email cho khách.

Did this answer your question?