Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Làm Thủ Tục Trả Phòng
Làm Thủ Tục Trả Phòng

Chi tiết về quy trình trả phòng trên Guestdiary.com

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Nhấp vào liên kết ' nhận/trả phòng' trong menu. Trang này hiển thị danh sách 'phòng' sẽ được trả hôm nay.

Nhấp vào tên khách để hiển thị chi tiết của đặt phòng.

Biểu mẫu trả phòng sẽ hiển thị:

Thông tin khách

  • Một hộp văn bản chứa đầy các chi tiết của khách, đây là địa chỉ sẽ được bao gồm trong hóa đơn. Bạn có thể cập nhật các chi tiết theo yêu cầu, điều này sẽ được sử dụng trên hóa đơn nhưng sẽ không cập nhật các chi tiết khách được lưu trong nhật ký.

Danh sách phòng

  • Danh sách các phòng là một phần của đặt phòng đã chọn mà chưa được làm thủ tục trả phòng

  • Bạn có thể nhấp vào hộp bên cạnh mỗi phòng để đưa nó vào thủ tục trả phòng.

  • Một hóa đơn sẽ được tạo cho tất cả các mục được chọn trong quá trình làm thủ tục trả phòng.

Thanh Toán

  • Nếu bạn đã tính phí cho khách, bạn có thể thêm một tham chiếu đến các khoản thanh toán đã thực hiện, những khoản này sẽ được bao gồm trên hóa đơn, khi thanh toán được thêm và chọn để đưa vào, số dư sẽ giảm.

  • Nếu làm thủ tục trả nhiều phòng, bạn có thể muốn áp dụng các khoản thanh toán khác nhau cho các phòng khác trong một hóa đơn riêng.

Giảm Giá

  • Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn giảm hóa đơn của khách, bạn có thể áp dụng giảm giá, điều này sẽ hiển thị trên hóa đơn. Áp dụng giảm giá sẽ làm giảm số dư của hóa đơn.

Khi bạn đã chọn các mục bạn muốn trả phòng, tổng số tiền và bất kỳ số dư chưa thanh toán nào sẽ được hiển thị.

Trả phòng mà không tạo hóa đơn

Nếu bạn tạo giảm giá cho cùng số tiền với tổng hóa đơn, khách sẽ được trả phòng nhưng không có hóa đơn nào được tạo.


Số Dư

Nếu bạn trả phòng cho khách với số dư còn lại, điều này sẽ được hiển thị trên hóa đơn và thanh toán có thể được áp dụng cho hóa đơn vào một ngày sau đó.

Did this answer your question?