Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Làm Thủ Tục Nhận Phòng
Làm Thủ Tục Nhận Phòng

Chi tiết về quy trình nhận phòng tại GuestDiary.com

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Tab nhận / trả phòng hiển thị danh sách khách đến hạn nhận phòng hôm nay.

Each 'room' is checked in separately (i.e. a reservation might have multiple 'rooms', each one will be checked in separately, rather than checking in the entire reservation).

Should you need to modify any of the details of the reservation, you can click 'Edit' to open the reservation and modify the reservation or guest details. Once the details have been saved. You should return to the check-in/checkout page to check-in the guest.

After confirming with the guest that the details of the reservation are correct, click 'Check In' to check them in, which will change the status of the reservation item, and it's colour on the diary screen.

Note: It is not possible to drag & drop a pill on the diary screen once it has been checked-in.*

Mỗi 'phòng' được nhân phòng riêng (ví dụ: một đặt phòng có thể có nhiều 'phòng', mỗi phòng sẽ được làm thủ tục nhận phòng riêng, thay vì làm nhận phòng cho toàn bộ đặt phòng).

Bạn có nên sửa đổi bất kỳ chi tiết nào của đặt phòng, bạn có thể nhấp vào 'Chỉnh sửa' để mở đặt phòng và sửa đổi các đặt phòng hoặc chi tiết khách. Một khi các chi tiết đã được lưu. Bạn nên quay lại trang nhận / trả phòng để làm thủ tục nhận phòng cho khách.

Sau khi xác nhận với khách rằng các chi tiết của đặt phòng là chính xác, hãy nhấp vào 'nhận phòng' để làm thủ tục nhận phòng cho khách, điều này sẽ thay đổi trạng thái của mục đặt phòng và màu của nó trên màn hình nhật ký.

Lưu ý: Không thể kéo và thả một viên thuốc trên màn hình nhật ký một khi nó đã được đăng ký. *

Lấy Thanh toán khi nhận phòng

Nếu bạn muốn khách thanh toán trong thời gian nhận phòng, bạn có thể áp dụng thanh toán cho đặt phòng. Bạn cũng có thể tùy chọn hoàn tất hóa đơn trong khi nhận phòng. Không nên tạo hóa đơn khi nhận phòng trừ khi bạn biết đặt phòng sẽ không thay đổi (ví dụ: thêm các khoản bổ sung, thay đổi thời gian lưu trú, v.v.).

Nếu bạn đã hoàn tất hóa đơn khi nhận phòng, trong quá trình trả phòng, bạn chỉ cần làm thủ tục trả phòng khách và không cần phải thực hiện thêm hành động nào.

Nếu bạn đã hoàn tất hóa đơn khi nhận phòng nhưng đã thêm phí bổ sung/phụ thu cho đặt phòng. Bạn sẽ cần xóa hóa đơn (trên trang Hóa đơn của khách) và tạo một hóa đơn khác như một phần của quy trình thanh toán, sẽ bao gồm các khoản phí bổ sung.

Did this answer your question?