Skip to main content
All CollectionsQuản Lý Đặt Phòng
Phục Hồi Booking Đã Hũy
Phục Hồi Booking Đã Hũy

Ôi không ... Tôi vừa hủy nhằm đặt phòng!

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago


Không sao đâu! ... Bây giờ bạn có thể hoàn tác hủy bỏ và khôi phục lại một đặt phòng mà bạn đã vô tình hủy bỏ.

  • Chọn Hủy từ 'menu đặt phòng',

  • Tìm kiếm đặt phòng

  • Nhấp vào 'Hoàn tác' bên cạnh phần đặt chỗ bạn muốn khôi phục.

  • Chọn các phòng bạn muốn khôi phục

  • Nhấp vào Hoàn tác phòng đã hũy

Đặt phòng bây giờ sẽ được hiển thị trên màn hình nhật ký (chưa được phân bổ), vì vậy bạn nên kéo đặt phòng vào phòng yêu cầu.

Để tránh danh sách hủy quá dài, nếu bạn không chỉ định id đặt phòng, tên khách, v.v. khi tìm kiếm, chỉ những đặt phòng bị hủy hoàn toàn mới được hiển thị trong kết quả. Nếu bạn muốn hoàn tác việc hủy một phòng trong đặt phòng chưa bị hủy hoàn toàn, hãy nhập id hoặc tên khách và các đặt phòng đã bị hủy một phần sẽ được hiển thị trong danh sách.

Did this answer your question?