Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Giới thiệu về số dư cuối ca
Giới thiệu về số dư cuối ca

Giới thiệu số dư cuối ca và cách sử dụng nó

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Số dư cuối ca là gì và nó hữu ích với tôi như thế nào?

Số dư cuối ca là một báo cáo hiển thị bảng phân tích tất cả các giao dịch được xử lý trong ca làm việc mà bạn có thể sử dụng để cân bằng với các giao dịch dự kiến của mình thông qua tiền mặt, thẻ, v.v.

Điều này rất hữu ích nếu bạn đang tìm cách giảm lỗi của con người và ngăn chặn hành vi gian lận bằng cách có một dấu vết giấy cung cấp trách nhiệm.

Chọn tham gia sử dụng số dư cuối ca

Lưu ý: Báo cáo số dư cuối ca là một thành phần của mô đun báo cáo tài chính. Bạn phải kích hoạt mô-đun này để bắt đầu sử dụng số dư thay đổi.

Số dư cuối ca là một tính năng chọn tham gia, nghĩa là bạn sẽ phải bật thủ công tính năng này trên tài sản của mình. Để chọn tham gia, hãy làm theo các bước sau:

  • Trên menu bên phải, đi đến Báo cáo> Báo cáo tài chính.

  • Cuộn xuống phần có tiêu đề 'Số dư cuối ca'. Tại đây bạn sẽ được đáp ứng với tùy chọn chọn tham gia để sử dụng số dư thay đổi. Nhấn nút có nhãn Opt-in.

Lưu ý: Bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi nếu vào ngày sau đó bạn quyết định từ chối hệ thống số cuối ca.

Sử dụng số cuối ca

Bây giờ bạn đã chọn tham gia, nhật ký sẽ thực thi các hạn chế do hệ thống cân bằng thay đổi áp đặt. Hạn chế chính cần ghi nhớ là nếu người dùng chưa bắt đầu ca làm việc của họ, họ sẽ không thể xử lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc hoàn tiền nào trên hệ thống. Họ vẫn có thể đính kèm các khoản thanh toán hoặc hoàn lại hiện tại, nhưng họ không thể tạo các khoản thanh toán mới hoặc xóa các khoản thanh toán hiện có.

Có một số cách để bắt đầu một ca:

  • Chuyển đến Báo cáo> Báo cáo tài chính. Cuộn xuống phần số dư cuối ca và nhấn nút Bắt đầu Ca. Bạn cũng có thể kết thúc ca làm việc từ đây.

  • Trên Bảng điều khiển, mở danh sách tùy chọn người dùng bằng cách nhấp vào tên người dùng của bạn và chọn tùy chọn Bắt đầu ca. Bạn cũng có thể kết thúc ca làm việc từ đây.

  • Khi thêm thanh toán hoặc hoàn lại tiền, bạn sẽ được nhắc bắt đầu ca để tiếp tục, như thể hiện trong GIF ở trên.

Khi bạn đã nhập ca, bạn có thể tự do quản lý các khoản thanh toán và hoàn tiền trên hệ thống. Bất kỳ việc tạo hoặc xóa các khoản thanh toán và hoàn lại tiền sẽ được ghi lại trong báo cáo số dư ca sẽ được tạo sau khi bạn kết thúc ca làm việc của mình. Bạn cũng có thể xem trước báo cáo trong khi sự thay đổi đang diễn ra. Báo cáo số dư cuối ca sẽ quen thuộc nếu bạn đang sử dụng báo cáo Dòng tiền.

Báo cáo cuối ca thay đổi được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi và có thể được xem bất cứ lúc nào trong phần Lịch sử báo cáo số dư của phần số dư thay đổi trên trang báo cáo tài chính

Bạn sẽ biết nếu bạn đang trên cai bằng cách kiểm tra xem huy hiệu trên ca có được hiển thị bên cạnh tên của bạn không. Nếu một ca làm việc đã diễn ra lâu hơn 8 giờ, bạn sẽ được nhắc nhở về ca làm việc trong trường hợp bạn quên mất nó.

Đó tất cả giải thích cho số dư cuối ca. Hãy hỏi về bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có.

Did this answer your question?