Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Gói Chính Sách Giá Bổ Sung (Rateplan)
Gói Chính Sách Giá Bổ Sung (Rateplan)

Một số khách sạn có thể muốn giá hàng đêm trong các báo cáo chỉ hiển thị phần lưu trú là 1 phần của gói chính sách giá (Rateplan).

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Khi chỉnh sửa hoặc tạo gói chính sách giá (rateplan), bạn có thể chọn những nâng cấp được bao gồm trong giá hàng đêm. Chúng không được thêm vào khi trả phòng và thanh toán và sẽ không hiển thị dưới dạng nâng cấp hóa đơn đã mua hoặc xác nhận.

Giá cho (các) nâng cấp đi kèm sẽ được khấu trừ vào giá cho đêm đó.

Chọn nâng cấp để được khấu trừ từ tỷ lệ hàng đêm và lưu gói chính sách giá. Trong ví dụ dưới đây, bữa sáng đang được thêm vào gói chính sách giá có bữa ăn sáng. Bữa sáng là € 10 mỗi người mỗi đêm. Vì vậy, đối với mỗi người trong một phòng, € 10 sẽ được khấu trừ vào giá hàng đêm.

Khi chạy Báo cáo doanh thu, giá hàng đêm cũng sẽ được hiển thị mà không cần bổ sung. Dưới đây bạn có thể thấy giá hàng đêm có bữa sáng là € 69 và không có bổ sung, giá là € 59.

Khi chạy báo cáo Tóm tắt phòng hàng ngày, bạn có thể tùy chọn loại trừ bổ sung khỏi giá hàng đêm.

Thay đổi giá hàng đêm tùy thuộc vào việc bổ sung có được bao gồm trong giá ban đêm hay không.NB Nếu giá hàng đêm là 0 hoặc khấu trừ bổ sung từ giá hàng đêm sẽ dẫn đến 0, thì bổ sung sẽ không được khấu trừ.

Ví dụ: gói chính sách giá / ưu đãi đặc biệt là "B & B cộng với 2 bữa tối" và thời gian lưu trú tối thiểu là ba đêm. Vì vậy, giá bao gồm 2 bữa tối cho mỗi lần lưu trú và 1 bữa sáng cho mỗi người mỗi đêm. Bạn sẽ nhấp vào nâng cấp "Bữa tối € 40 mỗi lần lưu trú" và thực hiện số lần nâng cấp đó 2. Bạn cũng sẽ nhấp vào "Bữa sáng € 10 mỗi người mỗi đêm" và để lại số là 1.
Mỗi giá hàng đêm sẽ tự động giảm bởi

  • số lượng gấp một (1) lần số người (2) lần so với giá bữa sáng (10) (1 x 2 x 10 = 20). Hãy nhớ Bữa sáng là mỗi người mỗi đêm.

  • hai (2) lần giá bữa tối (40) chia cho số đêm (3) của thời gian lưu trú (2 x 40/3 = 26,67). Hãy nhớ bữa tối là mỗi lần lưu trú

Did this answer your question?