Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Báo Cáo Công Suất Phòng Hàng Tháng
Báo Cáo Công Suất Phòng Hàng Tháng

Hướng dẫn nhanh về các số liệu hiển thị trên báo cáo này

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo công suất phòng hàng tháng có thể được xem từ trang Báo cáo tài chính.

Bạn có thể chạy báo cáo này cho Phòng có sẵn hoặc Phòng đã đặt. Số phòng có sẵn sẽ hiển thị bảng phân tích các phòng có sẵn (không có người ở) trong phạm vi ngày trong khi Phòng đã đặt sẽ hiển thị bảng phân tích các phòng đã đặt (đã chiếm) cho phạm vi ngày. Bạn cũng có thể chọn để bao gồm hoặc loại trừ các phòng không có sẵn. Nếu bạn chọn bao gồm các phòng không có sẵn, chúng sẽ được tính như một phần của con số% chiếm trong ngày.

Báo cáo được chia thành các tháng, với các ngày trong một tháng trên đầu trang và công suất ở bên trái. Các công suất được hiển thị trên báo cáo là các công suất phù hợp chính xác với cấu hình chỗ ở thực tế của khách sạn của bạn.

Công suất phòng đã bán

Tỷ lệ bán phòng cho biết mức độ bận rộn của khách sạn của bạn vào một ngày nhất định. Nếu bạn có 10 phòng trong khách sạn của bạn, trong đó có 5 phòng được đặt và 3 đã đóng cửa:

Nếu phòng không có sẵn được loại trừ:

Số lượng phòng đã đặt (5) được chia cho số phòng có sẵn (10) và sau đó nhân với 100 để có được tỷ lệ phần trăm. Giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Tỷ lệ lấp đầy kết quả sẽ là 50%.

Nếu phòng không có sẵn được bao gồm:

Số phòng đã đặt (5) được chia cho số phòng có sẵn (10) trừ đi số phòng không có sẵn (3) và sau đó nhân với 100 để có tỷ lệ phần trăm. Giá trị được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

Tỷ lệ lấp đầy kết quả sẽ là 71%.

Tỷ lệ lấp đầy được hiển thị dưới cột cuối cùng là% chiếm cho toàn bộ phạm vi ngày và không bị ảnh hưởng bởi các phòng không có sẵn. Con số này được làm tròn đến vị trí thập phân đơn gần nhất.

Did this answer your question?