Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Thuật ngữ báo cáo
Thuật ngữ báo cáo

Một số báo cáo tính toán số liệu, bài viết này giải thích cách tính các số liệu

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Các số liệu sau đây dựa trên khách ở lại khách sạn trong thời gian báo cáo

Số phòng đã bán
Số lượng phòng kín mỗi đêm của kỳ báo cáo

Đặt phòng
Tổng số lượng đặt phòng với khách lưu trú trong kỳ báo cáo

Đã hủy
Tổng số lượng đặt phòng đã bị hủy nhưng do ở lại trong kỳ báo cáo

Arrivals/Đến
Số lượng phòng đang được làm thủ tục nhận phòng giai đoạn báo cáo. Có thể có nhiều đăng ký cho mỗi đặt phòng nếu nhiều phòng đã được đặt.

Departure/Đi
Số lượng phòng được làm thủ tục trả phòng trong kỳ báo cáo

Khách lưu trú
Số lượng khách lưu trú trong khách sạn trong kỳ báo cáo, bao gồm cả người lớn và trẻ em

Người lớn
Số lượng Người lớn ở trong khách sạn trong kỳ báo cáo

Trẻ em
Số trẻ em ở trong khách sạn trong kỳ báo cáo

Tỷ lệ lấp đầy
lệ phần trăm của những người ở trong khách sạn, đến số người tối đa có thể ở trong khách sạn, nếu tất cả các giường đều bị lấp đầy

ADR (giá trung bình hàng ngày)
trung bình hàng ngày nhận được cho mỗi phòng bị chiếm trong thời gian báo cáo

RevPAR (Doanh thu trên mỗi phòng có sẵn)
Doanh thu cho giai đoạn báo cáo trên tất cả các phòng có sẵn trong tài sản, điều này có thể ít hơn ADR vì nó bao gồm tất cả các phòng trong tài sản không chỉ là phòng bị chiếm dụng.

AVG LOS (Thời gian lưu trú trung bình )

Thời gian lưu trú trung bình của mỗi phòng bị chiếm dụng trong thời gian báo cáo

Các số liệu sau được dựa trên các hóa đơn được ghi trong kỳ báo cáo

Avg. (Nett)
Số lượng hóa đơn trung bình của Nett (trừ VAT) trong ngày báo cáo

Sales-ACCOMMODATION
Giá trị ròng của hóa đơn của khách từ phí ăn ở trong kỳ báo cáo

Sales-EXTRAS
Giá trị ròng của hóa đơn của khách từ các khoản phí khác ngoài chỗ ở trong kỳ báo cáo

Sales-Total (Doanh số)
Tổng giá trị tổng của các hóa đơn khách được tạo trong kỳ báo cáo

Discounts (Chiết khấu)
Tổng giá trị chiết khấu áp dụng cho các hóa đơn trong kỳ báo cáo

Tổng giá trị đặt phòng (nhận phòng)
Con số Tổng giá trị đặt phòng (nhận phòng) là tổng giá phòng + tổng giá nâng cấp đã mua cho tất cả các đặt phòng mà ngày đến là trong tháng tương ứng.

Tổng (có bổ sung)
Con số tổng (có bổ sung) là tổng giá phòng cho các đêm ở trong tháng đó.

* Với bổ sung có nghĩa đơn giản là, nếu kế hoạch giá cho đặt phòng có chứa chất bổ sung, chúng được bao gồm trong hình.

tức là đặt phòng bằng cách sử dụng gói giá B & B sẽ có bữa sáng bổ sung được bao gồm trong giá của nó.

Did this answer your question?