Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Báo cáo đặt phòng
Báo cáo đặt phòng

Sử dụng mẫu này để tìm kiếm đặt phòng

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Đặt chỗ Tìm kiếm với xuất sang excel

Xem video TẠI ĐÂY

Điều này nằm trong Đặt phòng-> Báo cáo đặt phòng.
Bạn có thể thực hiện tìm kiếm cho các đặt phòng bằng cách sử dụng các tiêu chí khác nhau. Nếu bạn có nhiều thuộc tính bạn có thể tìm kiếm trên tất cả các thuộc tính, kết quả có thể được xuất ra excel.

Did this answer your question?