Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Báo cáo có thể in
Báo cáo có thể in

In báo cáo cho thấy hiệu suất lấp đầy phòng và tài chính

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

myguestdiary.com cung cấp các báo cáo sau đây mà bạn có thể sử dụng để quản lý hoạt động hàng ngày hoặc đánh giá hiệu quả tài chính của mình.

Sắp tới

Báo cáo này cho thấy một danh sách khách đang đến trong khoảng thời gian được chỉ định

Bạn có thể nhìn thấy

 • Ngày nhận phòng,

 • số đêm khách đang ở,

 • phòng họ được phân bổ

 • thanh toán được thực hiện và

 • tổng số đặt phòng.

Báo cáo phòng còn trống

Báo cáo này cho thấy số lượng phòng được bán (hoặc để bán) trong khoảng thời gian 12 tháng.

Housekeeping

Báo cáo vệ sinh cho thấy một danh sách các phòng bị chiếm dụng cho ngày được chỉ định. Bạn có thể xem như sau

 • phòng họ được phân bổ

 • công suất phòng và tỷ lệ đặt trước

 • số lượng người lớn và trẻ em

 • số đêm khách ở lại và đêm thứ n cho ngày báo cáo,

 • bổ sung dành riêng

 • bất kỳ yêu cầu của khách liên quan đến đặt phòng

Year to date

Một báo cáo hiển thị một số thống kê về một ngày, tuần đến ngày, tháng đến ngày và năm đến ngày. Nhấn vào đây để đọc thêm chi tiết về các số liệu có sẵn trong báo cáo năm đến ngày.

Month to month

Một báo cáo cho thấy một số thống kê trên cơ sở hàng tháng trong khoảng thời gian được chỉ định. Bạn có thể chọn khoảng thời gian bạn muốn xem, một số tùy chọn đặt sẵn có sẵn .. Bấm vào đây để đọc thêm chi tiết về các số liệu có sẵn trong báo cáo hàng tháng.

Dòng tiền

Báo cáo dòng tiền sẽ cho bạn thấy số tiền nhận được trong phạm vi ngày được chỉ định và phương thức thanh toán được sử dụng. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để đối chiếu hóa đơn cho đến khi nhận và thẻ tín dụng, v.v.

Did this answer your question?