Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Phát Thảo Báo Cáo Kết thúc ngày
Phát Thảo Báo Cáo Kết thúc ngày

Phải làm gì để đảm bảo số liệu Đóng ngày kết thúc chính xác

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Tài liệu này liệt kê các kịch bản khác nhau có thể ảnh hưởng đến báo cáo đóng cuối ngày và những gì bạn có thể làm trong các kịch bản này để đảm bảo số liệu đóng cuối ngày là chính xác.

  • Một mục đặt phòng được dẫn dắt nếu bất kỳ ngày nào của mục đó trước hoặc giống với ngày "Cập nhật lần cuối" của báo cáo cuối ngày.

  • Một khoản thanh toán / hoàn trả được dẫn dắt nếu ngày thanh toán / hoàn trả trước hoặc giống như ngày "Cập nhật lần cuối" của báo cáo cuối ngày.

  • Một khoản tăng thêm / nâng cấp cho một hạng mục đặt trước được dẫn dắt nếu hóa đơn được bổ sung / nâng cấp được đưa vào trước hoặc giống như ngày "Cập nhật lần cuối" của báo cáo cuối ngày.

  • Một hóa đơn được dẫn dắt nếu ngày hóa đơn được tạo ra trước hoặc giống như ngày "Cập nhật lần cuối" của báo cáo cuối ngày.

Hủy đặt phòng

Hủy bỏ trong thời gian lưu trú

Trong trường hợp này vì các đêm ở lại đã được đưa vào sổ cái (miễn là bạn đang chạy báo cáo mỗi ngày) , bạn không thể hủy đặt phòng. Tuy nhiên, bạn có thể rút ngắn ngày khởi hành đặt phòng thành một ngày chưa được dẫn.
Số tiền cho các đêm đã được dẫn dắt sẽ cần phải được thanh toán đầy đủ. Nếu khách không thanh toán, bạn sẽ cần thực hiện thanh toán loại trừ hoặc giảm giá để tính đến các đêm được dẫn. Loại bỏ các khoản thanh toán chỉ khả dụng khi thêm một khoản thanh toán vào hóa đơn, ở dưới cùng của đặt phòng hoặc trong phần hóa đơn của khách.

Hủy bỏ trước khi đến

Nếu không có khoản thanh toán nào được liên kết với đặt phòng, không có bước nào để làm theo sau khi xác nhận bạn muốn hủy đặt phòng.

Tuy nhiên, nếu có các khoản thanh toán liên quan đến đặt phòng, bạn sẽ được nhắc hoàn trả khoản thanh toán, hoàn trả một phần khoản thanh toán hoặc tính toàn bộ số tiền thanh toán dưới dạng phí hủy.

Thêm tính năng bổ sung cho một đặt phòng sau khi nó đã được lập hóa đơn.

Trong trường hợp này nếu hóa đơn đã được dẫn, bạn không thể xóa hóa đơn. Do đó, bạn phải tạo một hóa đơn độc lập cho các tính năng bổ sung bạn muốn đưa vào phần đặt trước.

Did this answer your question?