Skip to main content
All CollectionsBáo Cáo
Báo Cáo Kết Thúc Ngày - Tài liệu hổ trợ
Báo Cáo Kết Thúc Ngày - Tài liệu hổ trợ

Một mô tả ngắn gọn và các liên kết tài liệu liên quan giúp hiểu rõ báo cáo kết thúc ngày.

Bui Phuoc Vu avatar
Written by Bui Phuoc Vu
Updated over a week ago

Báo cáo kết thúc ngày

Tài liệu trợ giúp này phác thảo cách báo cáo kết thúc cuối ngày tính toán các số liệu liên quan đến Sổ cái Khách, Thành phố và Tiền gửi.
báo cáo cuối ngày


Phát Thảo Báo cáo kết thúc ngày

Tài liệu trợ giúp này phác thảo các kịch bản khác nhau có thể xảy ra khi chạy báo cáo kết thúc ngày, đặc biệt quan tâm đến quy trình chính xác phải tuân theo khi hủy đặt chỗ đã được dẫn theo một cách nào đó.
Phát thảo báo cáo cuối ngày

Báo cáo kết thúc ngày bị khóa

Tài liệu trợ giúp này phác thảo khi hệ thống bị khóa lúc bạn đang chạy báo cáo đóng cuối ngày.
ngày kết thúc đóng cửa

Did this answer your question?